آب های سد البرز مازندران طغیان کرد
سد البرز در سال های جدیدترین جدا از تامین آب کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرب جهان، در مهار سیل نیز عملکرد داشته است. این سد ۵۴ هزار هکتار اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب شرب ۳۳۰ لیتر در ثانیه را برای شهرهای گروه A برای ادغام کردن بابل، هادی شهر، بابلسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امریکولا تامین می تدریجی.