آلوده ترین هفته تهران؛ کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار رهاورد اجتناب کرده اند همسایگان غربی


به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، سیدمحمدمهدی میرزایی قمی همراه خود دقیق اینکه در مقابل سال های قبلی کدام ممکن است معمولاً بهتر از استاندارد هوا در تهران در فروردین ماه اتفاق می افتاد، گفت: در فروردین ماه سال جاری به طور قابل توجهی در هفته چهارم این گونه نبود. این ماه. ۲ روز باورپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ روز شرایط غیربهداشتی برای گروه های ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه روز مضر پرونده شد کدام ممکن است در سال های فعلی بی سابقه {بوده است}.

وی همراه خود ردیابی به اینکه در ۶ روز از هفت روز هفته قبلی ذرات کمتر اجتناب کرده اند منصفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میکرون شاخص شهر تهران را آلوده کردند، اظهار داشت: روز شنبه ۲۰ فروردین ماه شاخص کیفی هوای ذرات معلق کمتر اجتناب کرده اند ده میکرون در درجه شهر تهران ادعا شد. عدد مضر به ۳۳۲ رسید، علاوه بر این آن ذرات کوچکتر اجتناب کرده اند منصفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میکرون همراه خود شاخص ۱۹۶ در شرایط غیربهداشتی قرار داشتند.

مدیرعامل نمایندگی پایش استاندارد هوای تهران در تشریح علل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا آلودگی بی‌سابقه هوای پایتخت در هفته قبلی اظهار داشت: طبق گزارش این نمایندگی، شاخص آلاینده در تمام روزهای هفته قبلی ذرات معلق در هوا بوده کدام ممکن است عبارتند اجتناب کرده اند معمولی ترین. دلیل برای: تأثیر می گذارد کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار اجتناب کرده اند کشورهای همسایه در غرب ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بارندگی در تهران کدام ممکن است در نتیجه افزایش غلظت هر ۲ نوع ذرات در هوای تهران شد.

شایان اشاره کردن است کمترین شاخص در هفته قبلی درمورد {به روز} جمعه ۲۷ فروردین ماه ۹۷ بوده کدام ممکن است بر تأثیر بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر عصر دیروز در نتیجه کاهش غلظت آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل هوا در لحظه به نظر می رسد شد شاخص استاندارد کاهش چشمگیری داشت، شاخص ۲۴ ساعته محاسبه شده در ساعت ۸ صبح ۷۷ بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساعت ۹ صبح این شاخص به عدد ۶۱ رسید.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید