آمار غیرمعمول اجتناب کرده اند مسمومیت مسافران نوروزی همراه خود سوخت منوکسید کربن در چادر مسافرتیمتاسفانه ۱۹ نفر اجتناب کرده اند هموطنانمان دچار مسمومیت همراه خود سوخت مونوکسید کربن شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چادر مسافرتی جان باختند.