آمریکا باید حسن نیت شخصی را در حرکت آرم دهدبر مقدمه داستان ها خبرگزاری صراط به گزارش مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه درست در این لحظه (چهارشنبه) همراه خود بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره همکاری های دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان اظهار داشت وگو کرد.

شاهزاده عبداللهیان {در این} دیدار ضمن تبریک به رویداد موفقیت سوریه در جهان های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی، بر حمایت مستمر جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت سوریه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همراه خود خاص اینکه فصل جدیدی اجتناب کرده اند روابط در زمینه همکاری های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری بین ۲ ملت تحریک کردن شده است، اظهار داشت: بهبود همکاری‌های مالی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تسهیل حمل‌ونقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیت بین ۲ ملت در راس این سیستم‌های روابط ۲ ملت قرار دارد.

{در این} راستا، تعاملات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادلات بین ۲ ملت نیز حائز اهمیت است.

شاهزاده عبداللهیان همراه خود استقبال اجتناب کرده اند الگو روال سازی روابط بین کشورهای قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه، دیدگاه های مشترک ۲ ملت در متنوع اجتناب کرده اند امتیازات قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان را مورد ملاحظه قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران همراه خود ملاحظه به فشار های قلمرو ای همراه خود هرگونه نبرد دیگری است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد راه رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید جداسازی اختلافات اجتناب کرده اند طریق گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای سیاسی است.

ایران {در این} راستا آرزو کرد رفع فاجعه یمن اجتناب کرده اند طریق گفتگوهای بین یمنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد است اصلاح رفتار برخی کشورهای قلمرو ممکن است به بدست آوردن به راه حلی برای یمن کمک تنبل.

وی اظهار داشت: ما دیگری نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم هستیم. راه رفع در اوکراین سیاسی است.

امیر عبداللهیان در خصوص مذاکرات وین اظهار داشت: در مذاکرات به هماهنگی رسیدیم. اگرچه آمریکایی ها مدعی هستند کدام ممکن است کنجکاوی مند به رفع امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به هماهنگی هستند، با این حال باید در حرکت حسن نیت شخصی را آرم دهند.

بشار اسد رئیس جمهور سوریه همراه خود ردیابی به تحولات فوری در قلمرو اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند شکست آمریکا در افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی پس اجتناب کرده اند تحولات اوکراین، خاص شد کدام ممکن است آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو {نمی توانند} کاری {در این} زمینه انجام دهند. جهان.” متعاقباً کشورهای قلمرو در جستجوی اتحادهای جدیدی هستند به همان اندازه متنوع حمایت آمریکا شوند.

وی به استانداردهای دوگانه در برخی ملت ها ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این ملت ها در برابر این حمله ها رژیم صهیونیستی به سوریه سکوت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضعی نمی گیرند.

رئیس جمهور سوریه ادعای حسن نیت افسران مقامات آمریکا را بی مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواضع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین را درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب توضیح دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: آنچه برای سوریه ضروری است دیدگاه ایران با اشاره به مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت سوریه اجتناب کرده اند مذاکرات وین است. این جهت

بشار اسد بازدید جمعی اجتناب کرده اند علمای اهل عرف ایران به سوریه را حائز اهمیت دانست.

وی اجتناب کرده اند شاهزاده عبداللهیان خواست سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید احوالپرسی رئیس جمهور، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت سوریه را به حضرت آیت الله خامنه ای، مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور کشورمان برساند.

{در این} دیدار فینال تحولات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی امتیازات دوجانبه، قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان نیز مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت.