آنچه باید با توجه به محدوده دکترا / اجتناب کرده اند در این زمان بدانید


به گزارش خبرنگار گروه دانشکده خبرگزاری فارس، محتوای متنی نتایج اولین کنکور دکتری (نیمه محور) سال ۱۴۰۱ در موقعیت یابی گروه سنجش آموزش ملت آشکار شده است. به داوطلبان اطلاع داده شده است کدام ممکن است خواه یا نه مجاز به نمایندگی {در این} آزمون هستند هر دو خیر.

علاوه بر این راهنمای محدوده منطقه تحت وب برای اطمینان از داوطلبان مجاز به محدوده منطقه در موقعیت یابی گروه سنجش آموزش ملت درج شده است.

مهلت محدوده منطقه اجتناب کرده اند در این زمان پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه یکشنبه ۲۷ فروردین ماه شکسته نشده دارد.

* نحوه پایان دادن شکل محدوده سریال

داوطلبان باید همراه خود تحقیق از واقعی بروشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به وضعیت مجاز در وسط های مختلف (روزانه، نوبت دوم، پردیس، پیام آفتاب، NGO را انتخاب کنید و انتخاب کنید NGO. دریافت کرد شد) در شکل محدوده منطقه تحت وب کمتر از ۵۰ رتبه کسب کنند. .

در صورت انجام دقیق سطوح محدوده منطقه، کد رهگیری ۱۵ رقمی شناخته شده به عنوان رسید محدوده منطقه اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی گروه سنجش در اختیار داوطلب قرار خواهد گرفت کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند سطوح {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقاضی باید آنها را نظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری تدریجی.

همراه خود ملاحظه به انتخاب منطقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دقت در محدوده منطقه هنگام حاضر رسیدگی منطقه های انتخابی پس اجتناب کرده اند درج کد ناحیه در موقعیت یابی گروه سنجش برای کلیه منطقه های انتخابی فاصله های روزانه مشکی نوبت دوم صورتی می باشد. پیام آفتاب همراه خود رنگ آبی، گروه غیرانتفاعی به رنگ بی تجربه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردیس مقطع کارشناسی به رنگ نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله مختلط به رنگ بنفش به نظر می رسد تبدیل می شود.

چنانچه متقاضی پس اجتناب کرده اند پایان دادن شکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده کد رهگیری، احتمال دارد اصلاح داده ها شخصی را داشته باشد، ممکن است به همان اندازه نوک مهلت محدوده منطقه یعنی یکشنبه ۱۷ فروردین ماه نسبت به تقویت اقدام تدریجی.

متقاضیانی کدام ممکن است در منطقه تحصیلی پیشرفت می کنند همراه خود ملاحظه به مجموع امتیاز کسب شده در منطقه سهمیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حد نصاب تصمیم گیری شده کدام ممکن است توسط مؤسسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ضوابط مرحله مصاحبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی داده ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی اصلاح می تدریجی، راه اندازی شد می شوند.

شخص مجاز در صورت نداشتن اثبات تحصیلی می خواست موسسات برای مرحله مصاحبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی داده ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی راه اندازی شد نخواهد شد.

نامزدها دارای اثبات پزشکی نمایندگی کننده {در این} آزمون در گذشته اجتناب کرده اند پایان دادن شکل محدوده منطقه تحت وب به وضعیت شخصی در اتصال همراه خود قالب تلاش خدمت به وزارت بهداشت ملاحظه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شکسته نشده تحصیل جلوگیری ننمایند.

داوطلبان کنجکاوی مند به تحصیل در دانشکده آزاد در صورت مجاز بودن محدوده منطقه به موقعیت یابی وسط سنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش دانشکده آزاد به نشانی www.azmoon.org مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده آگهی های درج شده {در این} موقعیت یابی نسبت به گزارش شناسایی اقدام کنند.

داوطلبانی کدام ممکن است کنجکاوی مند به محدوده هر خوب اجتناب کرده اند کد منطقه های امتحانی درمورد به مدرسه های امام صادق (علیه السلام)، دانشکده امام حسین (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی امین هستند کدام ممکن است ساده در منطقه های غیر روزانه مجاز به محدوده منطقه می باشند. در صورت تمایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرفتن شرایط مورد نیاز به رئوس مطالب انتهای بروشور می توانند کد منطقه استان های مرتبط همراه خود منطقه های روزانه شبیه به دانشکده ها را محدوده کنند.

اسامی داوطلبان دارای حد نصاب نمایندگی در مرحله دوم (مصاحبه، بازرسی داده ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) در دهه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی گروه سنجش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش آشکار تبدیل می شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید