آیت الله جنتی این تصمیم را صادر کردقائم مقام دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: در شورای نگهبان نیز معادل سایر ارگان ها، ایده ها کلی داخل سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها کلی هدف (خارج اجتناب کرده اند گروه) هر کدام مشخصه های خاص شخصی را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محبوبیت الزامات باید ملاحظه ویژه ای شود. به رسمیت شناختن این مقوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار صنوبر تبدیل می شود. من می خواهم همراه خود آن تمام شده است.