آینده مذاکرات وین همراه خود ملاحظه به مبارزه اوکراین چه {خواهد بود}؟
“من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم کدام ممکن است شکاف آمریکا اجتناب کرده اند ایران در مقابل همراه خود روس هایی کدام ممکن است به ملت ما نزدیک هستند خطرات اقدامات بالقوه علیه ایران را به همان اندازه حد زیادی کاهش می دهد. به معنای واقعی کلمه هستند شکاف آمریکا به ما امنیتی می دهد کدام ممکن است روسیه برای ما فراهم نمی شود. من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم خواهیم شد رفع کنیم. مشکلات ما همراه خود واشنگتن».