اجتناب کرده اند ابتدای نوروز تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۱۴ هزار نفر به امکانات درمانی قم مراجعه کرده اند


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی دانشکده علوم پزشکی قم، محسن رضایی معاون معامله با دانشکده علوم پزشکی قم در نشست خبری همراه خود خبرنگاران ذکر شد: اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی در استانداری قم ۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳ نفر بهره مند شدند. برای مشاوره امکانات درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان دریافتی قم.

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند این انواع ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۶ نفر به اورژانس بیمارستان منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ارائه دهندگان این بخش بهره مند شدند.

رضایی ذکر شد: عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۰ نفر نیازمند ارائه دهندگان بستری هستند کدام ممکن است اقدامات مورد نیاز در خصوص آنها {انجام شده} است.

انتهای پیام/ ۷۸۰۲۳
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید