اجتناب کرده اند جایگاه پایداری به همان اندازه بالا / بهبود جذاب سنت داده ها بنیان در همه سطوح محله


به گزارش گروه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور، سورنا ستاری معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور در معاصر ترین نظر شخصی نوشت:

می گویند سنگ در جای پایداری انار تبدیل می شود ولی جگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون تبدیل می شود.

بحث داده ها بنیان پس اجتناب کرده اند گفتن مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان مانترا سال فوق العاده جدید بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی سطوح بالای انتخاب گیری نظام، مقامات، بدنه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی محله از نزدیک جریان دارد. حاوی این پرونده است.

با این حال آنچه {اتفاق افتاد} موضوعی فوق العاده ناشناخته است کدام ممکن است به این سطح اجتناب کرده اند مشهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت رسیده است. به یاد دارم کدام ممکن است در سال ۱۳۹۲ هیچکس در آن نقطه چیزی اجتناب کرده اند آن نمی دانست، یادآور «پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری»، «استارتاپ»، ​​«سرمایه مخاطره آمیز»، «شتاب دهنده های کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار»، «امکانات نوآوری»، «خانه های مبتکر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نوآوری». را انتخاب کنید و انتخاب کنید «واحد تولیدی نوآوری»، «نمایندگی‌های مبتکر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند ایده ها جدید در زمینه کارآفرینی انصافاًً ناشناخته بودند. معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری به تازگی سازماندهی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوالاتی با اشاره به آن در جاری رفع شدن است.

بهبود خوب ایده باکلاس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها ایده سنت بهبود یافته است. اگر بخواهیم اجتناب کرده اند نپخته فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج سرمایه انسانی جلوگیری کنیم، باید سنت داده ها اساس در همه سطوح محله اجتناب کرده اند افراد روال گرفته به همان اندازه سطوح بهتر انتخاب گیری در مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش شخصی تحمیل شود.

بلافاصله اکوسیستم داده ها بنیان ملت انبساط کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به ۷۰۰۰ نمایندگی داده ها بنیان ۳۰۰۰۰۰ فارغ التحصیل جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین میلیون فارغ التحصیل غیرمستقیم را به طور مستقیم مشغول به کار کرده اند. صدها استارت آپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک دسته کامل شتاب دهنده {در این} اکوسیستم نوآوری می کنند. کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها به ۱ بازیگر مهم در اقتصاد ملت تغییر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد اجتناب کرده اند ارائه دهندگان انصافاًً بومی توسط کودکان شخصی استفاده می کنند.

معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری جایگاه قانونی شخصی را اجتناب کرده اند طریق اصول مختلف به انگشت معرفی شده است است با این حال مهمتر اجتناب کرده اند همه جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه غیر سکولار شخصی را {در این} اکوسیستم دارد. صادقانه بگویم به هیچ وجه در نظر گرفته شده {نمی کردم} در ساختار انتخاب گیری ملت به این مرحله برسیم.

به شعر حافظ در ابتدای این مقاله به باز می گردم. همه اشخاص حقیقی حاوی {در این} اکوسیستم بالغ در کل سال ها همراه خود هم کار کرده اند به همان اندازه جواهرات اکوسیستم داده ها بنیان را پیشرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیده شده کنند.

این موفقیت‌ها مرهون اجتناب کرده اند خودگذشتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش‌های متعدد اجتناب کرده اند افرادی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند مشهور خصوصی به جایگزین‌های بلند مدت در اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شخصی کوچ کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حضور در همین جا خون جگر خوردند.

این موفقیت را به همه دوستداران اطراف زیست تبریک می گوییم.

با این حال در عین جاری باید بدانیم کدام ممکن است به همان اندازه حضور در ارتفاع جذاب راه درازی در پیش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نبرد به همان اندازه تغییر شدن محله به محله داده ها بنیان همراه خود قوت یکپارچه می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید به فداکاری یکپارچه دهیم. {در این} میان نکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های بی سابقه مدیریت ضامن یکپارچه این مد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خواهد بود}.

رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات سیزدهم اجتناب کرده اند ابتدا اعتقاد شخصی را به مفهوم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد داده ها بنیان گفتن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دادند کدام ممکن است انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود اکوسیستم فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری انتخاب بی نظیر آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست های شنبه داده ها بنیان بخشی اجتناب کرده اند این حرکت است. .

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید