اجتناب کرده اند سرگیری کار سفارت ایران در اوکراینسفارت ایران در کیف اخیرا به مولداوی منتقل شد. سفارت در دوم آوریل ادعا کرد: «همراه خود ملاحظه به یکپارچه مبارزه در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم امکان یکپارچه سفارت در کیف، مقامات ایران انتخاب گرفته {است تا} سفارت را سریع به کیشینو پایتخت مولداوی منتقل تنبل به همان اندازه وضعیت به حالت روال بازگردد. ”