استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای تهران در روز شخصیت چگونه است؟به گزارش شفاف، بر مقدمه گفتن نمایندگی مدیریت آلودگی هوا در جاری حاضر شاخص آلودگی هوا ۸۴ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوای تهران در روز سیزدهم نوروز باورپذیر است.

علاوه بر این در ۲۴ ساعت قبلی شاخص استاندارد هوا ۷۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای تهران قابل تحمل بود. علاوه بر این تهران اجتناب کرده اند ابتدای سال ۲ روز هوای پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ روز هوای قابل تحمل داشته است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بیشترین دمای پایتخت ۲۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن ۱۷ سطح است.

تأمین: فارس