اسکان ۷۷ هزار نفر در ۷۴۰ دانشگاه در استان اصفهان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهر اصفهان به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان اصفهان، علی رضا عبیدی رئیس اداره مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان اصفهان با ردیابی به اقدامات فعلی وضعیت مسکن در استان اصفهان مدارس استان اصفهان اظهار داشت: تا سوم فروردین حدود ۷۷ هزار مسافر در ۴۱ پایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۰ دانشگاه مجهز در استان اصفهان اسکان داده شدند.

وی افزود: اجتناب کرده اند این انواع ۴۴ هزار مسافر در مدارس اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳ هزار نفر باقی مانده در مدارس سایر شهرستان های استان پذیرش شدند. بدیهی است فرهنگیان در پذیرش مسکن برای ستاد این اداره میل دارند؛ این در حالی است کدام ممکن است در روزهای فعلی سایر ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران مقامات به میزان محدودی پذیرش شدند.

عبیدی اظهار داشت: بیشترین مسافرانی کدام ممکن است {در این} مدت به فرهنگسرای اصفهان مراجعه کرده اند اجتناب کرده اند استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای شمالی قابل مقایسه با مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستان هستند. یکی اجتناب کرده اند ایده ها جذاب نوروز امسال اقامت تا حد زیادی مسافران در اصفهان حداقل ۲ تا سه روز است.

رئیس اداره مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اصفهان با ردیابی به اینکه در ابتدا ۲۰۰ دانشگاه برای ناحیه فرهنگان اصفهان کنار هم قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن شده است، افزود: در موضوع ورود مسافران به اصفهان در اولین روز اجتناب کرده اند سال ۹۵ عید به مرور زمان مدارس بیشتری تجهیز شده است.

وی با ردیابی به اینکه مدارس ستاد اسکان به ۳ اساس ویژه «الف» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ب» قطع می شوند، خاطرنشان کرد: مدارسی خرس عنوان «ج» یا اضطراری نیز داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت خواستن تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت. افزایش بازدید.»

عبیدی با دقیق اینکه امسال تمامی این سیستم های اسکان فرهنگیان در استانداری طبق روال ستاد کرونا {انجام شده} است، تصریح کرد: در سال ۱۳۸۸، فینال سال اسکان، ۴۷۰ دانشگاه تجهیز شدند. با این حال امسال تا کنون ۳۳۰ دانشگاه موجود بوده، از ما سعی کردیم مدارس اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجهز را کبریت با مسافران انواع کنیم. مسافران باید پتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالش به در کنار داشته باشند. بجز مسافر بخواهد به آنها بدهیم.

انتهای پیام/۶۳۲۱۸/ح/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید