اطلاعیه نحوه برگزاری امتحانات مقطع ابتدایی / امتحانات اطلاعات آموزان اساس ششم “قلمرو ای”


رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در ذکر شد وگو با خبرنگار آموزشی خبرگزاری فارس در خصوص نحوه برگزاری امتحانات مقطع ابتدایی گفت: امتحانات بالا سال تحصیلی تمامی اطلاعات آموزان مقطع ابتدایی در سال جاری برگزار تبدیل می شود. فردی

وی شکسته نشده داد: تاکید کردیم اطلاعات آموزان بررسی های عملی بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دقت} تعیین مقدار شوند تا بتوانیم میزان مطالعه را بسنجیم.

حکیم زاده دانستن درباره امتحانات اساس ششم اضافه کرد: سنجش اساس ششم به صورت قلمرو ای است; با این حال نزدیک به اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز تعیین مقدار از واقعی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه می توانیم در حرکت به سوالات معمول انگشت یابیم، اجتناب کرده اند شورای آموزش برتر تقاضا کرده ایم کدام ممکن است در امتحانات اساس ششم ناحیه ولسوالی نمایندگی تنبل کدام ممکن است ادامه دارد پاسخی برای آن نداشته ایم. متعاقباً امتحانات اساس ششم اکنون قلمرو ای است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید