اعضای کمیته های فدراسیون شمشیربازی محدوده شدند


دیروز خبرگزاری فارس گزارش داد کدام ممکن است با حضور دبیر فدراسیون، بازرس فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۸ ساعت اجتناب کرده اند برگزاری انتخابات سیستماتیک، اعضای کمیته های ورزشکاران، مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران فدراسیون حضور داشتند. اتحادیه شمشیربازی محدوده شد.

بر ایده اساسنامه عضویت در کمیته ها برای مدت ۲ سال {خواهد بود}.

اسامی اعضای کمیته به رئوس مطالب زیر است:

کمیته مربیان:

۱- امیر رزانژاد
۲- امیر سعید باغبانپور
۳- مجتبی عابدینی
۴- حمید دوستی های من می خواهم
۵- اکرم بی طرفانه چیست؟
۶- علی یعقوبیان
۷- با زرد قورت دهید
امین مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پریسا کیانی عضو علی البدل

* کمیته ورزشکاران

۱- کیانا باقرزاده
۲- سید علی اسماعیل زاده پاکمان
۳- به ابعاد کافی داریم
۴- الهه قهرمان
۵- محمد الرهبری
۶- محمد شجاعی
۷- فرزاد باهر ارسبران
۸- محمد فتوحی
۹- امیر رضا کنانی
محمدحسین جعفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجما سازنجیان عضو علی البدل

* کمیته داوران

۱- رضا لوفر آرا
۲- مجتبی سرشوق
۳- محمد میرمحمدی
۴- شرین رضایی
۵- خاطر محمدی
۶- علی رضا الوسالی
۷- علی رضا بورسلمان
مینا قاسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد حسین کهفیشیان اعضای علی البدل هستند

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید