افتادگی مجوز ارائه دهندگان بازدید اثیری «الی گشت» {به دلیل} گرانی.بر ایده داستان ها خبرگزاری صراط گروه هواپیمایی کشوری گفتن کرد: بر ایده تجزیه و تحلیل های صورت گرفته اجتناب کرده اند ورزش نمایندگی ارائه دهندگان مسافرتی اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب کمیته نظارت مبنی بر تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد محل کار ارائه دهندگان مسافرتی اثیری، مجوز ورزش این نمایندگی {به دلیل} اسبابک ها زیر به مدت سه ماه به حالت افتادگی درآمد. افزایش قیمت.

پرونده این نمایندگی جهت سیر سطوح قانونی به گروه زندانهای ملت کشتی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدیدنظرخواهی آن پس اجتناب کرده اند سه ماه منوط به رعایت مفاد آیین نامه اجرایی مربوطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور شهادت دادن اجتناب کرده اند سوی این گروه {خواهد بود}. مسافران گرامی در صورت از گرفتن شکایت اجتناب کرده اند محل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های کالا بلیط هواپیما می توانند اجتناب کرده اند طریق نیمه حقوق مسافر در پورتال گروه به برخورد caa.gov.ir سطوح را دنبال کنند.

پیش اجتناب کرده اند این روابط نهایی گروه هواپیمایی کشوری گفتن کرده بود کدام ممکن است این گروه به در کنار گروه بازرسی، گروه ایمنی، زندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … همراه خود موضوع پرهزینه فروشی بالقوه به ایرلاین های خانه برخورد خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت وجود تخلف، همراه خود آن برخورد خواهد کرد. در آنجا معامله با احتمالاً خواهد بود.