افزایش معنی پذیرش تخصص های پزشکی در کمیسیون دستور ۹۰ مجلس تصویب شد


علی خزریان سخنگوی کمیسیون دستور ۹۰ مجلس در ذکر شد وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس دانستن درباره مونتاژ عصر در این زمان (۴ اردیبهشت) این کمیسیون گفت: در مونتاژ در این زمان گزارش آسیب شناسی کمیسیون دستور ۹۰ تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شد. . توسط اعضای این کمیته

وی با ردیابی به اینکه ورود به ارائه دهندگان بهداشتی، درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت های پزشکی یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند حقوق هر انسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر آن بر مقدمه دستور ۲۹ قوانین اساسی اجتناب کرده اند وظایف حاکمیتی است، خاطرنشان کرد: {در این} راستا ورود ناکافی به آن است موجود است. افراد به ارائه دهندگان بهداشتی.

مشاور افراد تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردیس در مجلس، ضعیف دکتر به طور قابل توجهی اسناد متخصص را یکی اجتناب کرده اند مهمترین عناصر تحریک کردن مشکلات اشاره کردن شده برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پیدایش بازار انحصاری. در حاضر ارائه دهندگان بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی به طور قابل توجهی ارائه دهندگان تخصصی، افزایش خطاهای پزشکی ناشی اجتناب کرده اند فشار کاری بر اسناد، نبود نیروهای متنوع، صف های تمدید شده افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out نامتوازن اسناد در عوامل مختلف ملت اجتناب کرده اند تولید دیگری مشکلات ضعیف دکتر است. اسناد

خزریان یکپارچه داد: کمیته دستور ۹۰ به خوبی اجتناب کرده اند این مشکلات آگاه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی دوره ها مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه بدون در نظر گرفتن از دوام هایی در بخش های مختلف دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی، نهادهای انتخاب گیر توضیحات قانع کننده ای برای انطباق با افزایش توانمندی های پزشکی حاضر کردند.

وی در طولانی مدت با تاکید بر اینکه امکان پذیرش دانشجوی پزشکی نوک راه کمیته دستور ۹۰ نیست، نماد می دهد کدام ممکن است کسب نتیجه جذاب اجتناب کرده اند این مسیر دنبال خواهد بود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید