افزایش گشت های محیطی به رویداد روز شخصیت


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اردبیل، حسن قاسم پور صبح در لحظه در نشست توافق این سیستم های روز انس با شخصیت گفت: ماموران ایمنی تنظیم زیست استانداری در روز انس با شخصیت اقدام به گلوله کردن کیسه زباله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروشورهای مربوطه در خروجی های شهر می کنند. شهرها.

وی افزود: طبق توافق های {انجام شده} با شهرداری، ایستگاه های ویژه مخلوط آوری ماهی طلایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزی عید در خروجی شهرها تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سایر فرمان ها می خواهیم ماهی طلایی را در تنظیم های خالص آبی رها نکنند. معادل رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالاب ها».

رئیس اداره ایمنی تنظیم زیست اردبیل اظهار داشت: در ایام نوروز به طور قابل توجهی در روز ۱۳ فروردین {به دلیل} حضور افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران در شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریح، کمیت زیادی زباله تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک ساخت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افراد تقاضا تبدیل می شود {زباله ها} را کاهش دهند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این {زباله ها} را در کیسه های زباله به محل قرارگیری های مخلوط آوری زباله در شهرها منتقل کنید.

قاسم پور اجتناب کرده اند مسافران خواست در صورت تفسیر هرگونه تخلف زیست محیطی سریعاً مراتب را اجتناب کرده اند طریق سامانه روابط نهایی ۱۵۴۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا شماره ۸۷ به شماره ۳۳۷۴۰۰۸۵ اجتناب کرده اند اداره کل ایمنی تنظیم زیست اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرستان ها به ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های ایمنی تنظیم زیست شهرستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسگاه های تنظیم زیستی حاضر اطلاع دهند. {اطلاع رسانی} در جهان

انتهای پیام/۳۴۶۳/
این را برای صفحه اول توصیه دهید