امیر عبداللهیان در راس هیاتی به سوریه {می رود}وزیر امور خارجه کشورمان صبح درست در این لحظه چهارشنبه در راس هیاتی به سوریه سر خورد.