انبار اقلام اساسی ماه مبارک رمضان در خراسان جنوبی / کمبودی نداریم


«احمد بیکس» سرپرست رشد بازرگانی گروه جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همانطور که صحبت می کنیم در اظهار داشت وگو با خبرنگار فارس در برجند، گفت: کالاهای اساسی می خواست ماه مبارک رمضان در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا ذخیره شده است است. اولویت {در این} زمینه {وجود ندارد}.»

وی با ردیابی به اینکه یکی اجتناب کرده اند اقلامی کدام ممکن است افراد {در این} ماه مبارک تقاضا می کنند شکر است، تصریح کرد: در مرحله یک ۴۰۰ تن سهمیه شکر برای کلاس اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ تن شکر برای خوردن خانگی در استانداری گلوله کردن تبدیل می شود. . .

گلوله کردن ۳۰۰ تن مرغ منجمد اجتناب کرده اند فردا در راهنمایی تحریک کردن تبدیل می شود

سرپرست رشد بازرگانی گروه جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بازگشت به شد: علاوه بر این در ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه پیش سوراخ بینی ها ۳۰۰ تن برنج هندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ تن برنج تایلندی وارد استان شده است کدام ممکن است سریع وارد استان تبدیل می شود. طی روزهای بلند مدت در مغازه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای صنفی گلوله کردن می تواند.

بیکس اجتناب کرده اند گلوله کردن ۳۰۰ تن مرغ منجمد در استانداری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد ۲۰ هزار تومان تصمیم گیری شد.

وی با دقیق اینکه تولید دیگری داروها می خواست افراد دسترس در بازار ماه رمضان هیچ اولویت یا کمبودی {وجود ندارد}، خاطرنشان کرد: قالب نظارتی ماه مبارک رمضان با هدف بدتر کردن بازرسی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بازار سازماندهی شده است. همزمان {در سراسر} ملت.

انتهای نامه / ۶۹۰۲۷ / ب
این را برای صفحه اول توصیه دهید