انبساط جهشی مسافران در تهرانبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند پرهام جانفشان، مدیرکل زیبایی شناختی گروه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، تهران کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی ستاد ارائه دهندگان بازدید در سفر نوروزی شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند استان‌های خلوت برای سفرهای نوروزی راهنمایی شده است، روزهای شلوغ را به‌ویژه در موزه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات ادعا کرد. استان میراث، گردشگری، صنایع دستی. لذت

وی با بیرون حاضر آماری اجتناب کرده اند میزان انبساط قابل توجهی کدام ممکن است به آن است ردیابی کرد، ذکر شد: انواع کل درگاه موزه ها، کاخ موزه ها، اماکن اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری اجتناب کرده اند جمله مجتمع گردشگری عباس آباد، برج میلاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاچه چیتگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انبساط اشغال را در بر خواهد گرفت. نرخ ها.” حکایت اجتناب کرده اند جهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط دیدنی انواع مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی نسبت به معمولی تعدادی از سال قبلی دارد.

آنطور کدام ممکن است مدیرکل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان تهران خاص کرد: بیش اجتناب کرده اند ۸۰ نسبت قابلیت تعداد اندکی اجتناب کرده اند امکانات اقامتی تهران در سفر نوروز امسال پایان دادن شد کدام ممکن است در تهران بی سابقه است.

جانفشان علاوه بر این ذکر شد: همراه خود بازگشت ساکنان اجتناب کرده اند بازدید پیش سوراخ بینی تبدیل می شود اجتناب کرده اند ششم فروردین تقاضای گردشگری در تهران تا حد زیادی اجتناب کرده اند هفته اول سفر باشد.

بر ایده ادعا وزارت میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی، کاخ گلستان شناخته شده به عنوان تنها میراث جهانی در تهران، اجتناب کرده اند ۲۶ اسفند به همان اندازه ۱۱ فروردین ۹۳ همراه خود ۵۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۳ بازدید، کاخ نیاوران طی سه روز قبل از این ۹۵ نسبت افزایش بازدید داشته است. کاخ سعدآباد اجتناب کرده اند چهارشنبه ۲۵ اسفند به همان اندازه نوک روز یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ انواع بازدیدکنندگان به ۵۶۲۸ نفر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انواع در اول اردیبهشت به ۹۰۰۰ نفر رسید.