انبساط ۴۸ درصدی صادرات به کشورهای همسایه در مقامات سیزدهم


به گزارش گروه رسانه های تولید دیگری خبرگزاری فارس، «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» در نیمه دوم مرداد ماه سال قبلی نخست وزیری را بر عهده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهریور ۱۴۰۰ مقامات وی توانست رأی اعتقاد مجلس شورای اسلامی را جلب تدریجی. بخش های مختلف را مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کنید.

اجتناب کرده اند ابتدای مقامات سیزدهم، خرید و فروش در انتخاب بوده با این حال مهمتر اجتناب کرده اند همه خرید و فروش همراه خود همسایگان است کدام ممکن است رئیس جمهور توده ها بر رفع متعدد اجتناب کرده اند مشکلات واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات تاکید کرده است.

دیپلماسی مالی به طور قابل توجهی همراه خود ملت ها در اصل کار مقامات سیزدهم قرار گرفت به همان اندازه همراه خود افزایش صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی ملت گامی اساسی در جهت نتیجه گیری اقتصاد مقاومتی برداشته شود. به این انجمن مقامات توانست تحریم ها را برای خنثی کردن آنها سرزنده تدریجی.

خرید و فروش همراه خود همسایگان مزایای زیادی دارد، اجتناب کرده اند جمله مسافت مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه جویی در قیمت. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، نزدیکی زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی کشورهای همسایه ممکن است در تعمیر خواستن بازارهای صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات کمک شایانی تدریجی. رئیس جمهور آرزو کرد تحمیل دیپلماسی مالی صحیح برای افزایش مبادلات تجاری همراه خود ۱۵ ملت همسایه ایران شد.

آیت الله رئیسی ذکر شد: رشد خرید و فروش همراه خود همسایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای قلمرو اجتناب کرده اند انتخاب های پوشش خارجی مقامات سیزدهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار مناسبی برای پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای این پوشش در وزارت امور خارجه طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام شده است. منصفانه مجوز

این انتخاب ۹ تنها رئیس جمهور، اما علاوه بر این خدمه مالی مقامات را برای رشد خرید و فروش همراه خود همسایگان عالی کرد. ردا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش در سمت متولی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش خارجی همراه خود برآورد ۳۵ میلیارد دلار رشد صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ میلیارد دلار خرید و فروش در ۴ سال بلند مدت، رشد خرید و فروش همراه خود همسایگان را رقم زد. یکی اجتناب کرده اند انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای مقامات.. ملت گفتن شد.

در واقع این ماجرا درست نبود چرا کدام ممکن است سفرهای مقامات به کشورهای همسایه، مناسب شدن عضویت ایران در اتحادیه شانگهای، برقراری دیپلماسی مالی همراه خود همسایگان ایران ورزش هایی بود کدام ممکن است در کل ۶ ماه برای رشد خرید و فروش به پایان رسید. همراه خود ایران همسایه

نگاهی به داده های آماری مبادلات تجاری همراه خود همسایگان نسبت به ۵ ماهه نخست سال جاری آرم اجتناب کرده اند ورزش های مقامات در مسیر درست حرکت کنید مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید گام های برداشته شده در راستای نتیجه گیری نیازها تجاری دارد.

بر ایده آمار گمرک، مجموع خرید و فروش ایران همراه خود همسایگان طی ۱۱ ماهه ۵۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۳ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۲۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵ دلار {بوده است}، این در حالی است کدام ممکن است سهم ۵ ماهه نخست سال جاری ۳۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۷ تن {بوده است}. ۱۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۷ هزار و هشت دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهمیه شش ماهه (اجتناب کرده اند ابتدای شهریور به همان اندازه اول اسفند) ۵۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۳ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۲۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵ دلار.

معمول مبادلات ماهیانه در ۵ ماهه مذکور ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۷ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۱ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول خرید و فروش ماهانه اجتناب کرده اند اول شهریور به همان اندازه ابتدای اسفندماه ۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۶ تن {بوده است}. همراه خود قطعا ارزش آن را دارد ۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۸ دلار ۲۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۹ دلار برآورد شد کدام ممکن است نسبت به معمول ۵ ماهه اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۴۶ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر ارزشی ۴۸ سهم افزایش آرم می دهد.

افزایش ۴۸ درصدی صادرات به کشورهای همسایه

سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خصوص صادرات ایران به پانزده ملت همسایه ذکر شد: اجتناب کرده اند اول شهریور به همان اندازه بالا بهمن ماه ۴۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۵ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۱۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۴ هزار تن. ۶۲۵. کالاهای صادراتی اجتناب کرده اند ایران به قطعا ارزش آن را دارد دلار، معمول ماهانه در ۵ ماهه اول ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰ تن به قطعا ارزش آن را دارد منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۶ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول شش ماهه بلند مدت {بوده است}. ماهانه ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۱ تن بود کدام ممکن است به قطعا ارزش آن را دارد ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۷ هزار دلار در مقامات سیزدهم اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۴۴ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر ارزشی ۴۸ سهم افزایش کشف شد.

وی همراه خود دقیق اینکه در بازه روزی اول شهریور ماه به همان اندازه بالا بهمن ماه ۱۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۸ دلار به قطعا ارزش آن را دارد ۱۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۰ دلار وارد ملت شد، تصریح کرد: معمول واردات ماهانه اجتناب کرده اند همسایگان در ابتدا ۵ ماهه سال ۱.۵۶۵.۲۴۷ تن. همراه خود قطعا ارزش آن را دارد منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۵ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول ۶ ماه بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقامات جدید ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۵ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ هزار دلار ۷۲ کدام ممکن است ارزیابی این ۲ فاصله همراه خود ۳۴ سهم وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴.۷. سهم انبساط قطعا ارزش آن را دارد

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی گمرک ذکر شد: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، ۷۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۶ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۲۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۷ دلار در خرید و فروش همراه خود ۱۵ ملت همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۴ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۲۲ ملت صادر شده است. منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۷ میلیون. درآمد ملت ۲۸۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۶ دلار است.

اللطیفی آمار تفکیک گمرک خرید و فروش همراه خود ۱۵ ملت همسایه در مقامات سیزدهم اجتناب کرده اند اول شهریور به همان اندازه بالا بهمن را به رئوس مطالب زیر گفتن کرد.

ایران ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۷ به امارات متحده عربی به قطعا ارزش آن را دارد ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۱ دلار صادر کرد و هفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۱ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۷ تن اجتناب کرده اند این ملت وارد کرد.

خرید و فروش همراه خود افغانستان برای ادغام کردن منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۹ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۸۰۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۲ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۶ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۷ دلار است.

ایران {در این} شش ماه توانست ۵۵۹ کیلوگرم به قطعا ارزش آن را دارد ۲۳۸۷ دلار به عربستان سعودی صادر تدریجی با این حال وارداتی اجتناب کرده اند این ملت صورت نگرفت.

جمهوری آذربایجان ۴۵۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۶ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۳۳۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۸ دلار اجتناب کرده اند ایران وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۸ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۲۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۲ دلار به ایران صادر کرد.

ایران علاوه بر این ۶۱۵۳۷۴ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۱۷۹۵۷۰۵۹۴ دلار به ارمنستان صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۰۵ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۶۷۸۲۱۰۶ دلار وارد کرده است.

پاکستان نیز منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۹ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۷۰۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۹ دلار اجتناب کرده اند ایران کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران ۱۷۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۲ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۱۶۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۴ دلار فروخت.

ایران ۵۹۸۶۷۴ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۱۸۲.۴۹۹۰۴۹ دلار به ترکمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۹۶۵ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۱۴۵۴۵.۰۵۶ دلار صادر کرده است.

روسیه اجتناب کرده اند ایران ۶۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۸ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۳۱۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۸ دلار کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۰ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۹۷۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۵ دلار فروخت.

قزاقستان ۲۷۹۷۸۴ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۱۰۲۶۴۰۴۷ دلار اجتناب کرده اند ایران وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۸۴۰ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۲۷۶۱۳۲۶۱ دلار به ایران صادر کرد.

ایران ۱۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۱ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۸ دلار صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۸ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۲ دلار وارد کرد.

عراق ۱۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۲ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۵ دلار اجتناب کرده اند ایران وارد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۱ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۸۷۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۲ دلار به ایران صادر کرد.

ایران منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۰ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۴۱۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۳ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۷ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۳۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۸ دلار به عمان صادر کرد.

کویت اجتناب کرده اند ایران ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۰ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۸۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۳ دلار کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۸ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۲ دلار فروخت.

قطر نیز ۶۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۵ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۶۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۵۱۴ دلار اجتناب کرده اند ایران بدست آمده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۵ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۳۱۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۱ دلار به ایران کشتی کرده است.

ایران ۷۸۰۶ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۵۷۱۰۹۲۷ دلار به بحرین صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۵۰۰ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۸۷۶۶۴۷ دلار وارد کرد.

در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شاهد انبساط روابط مالی همراه خود کشورهای همسایه بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو همچنان یکپارچه دارد به منظور که توجه انداز سال ۱۴۰۱ روزهای درخشانی را در خرید و فروش همراه خود همسایگان ایران آرم می دهد.

تأمین: ارنا

انتهای پیام/