انتصاب معاون پارلمانی وزیر راه


به گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش تسنیم، رستم قاسمی در حکمی مجتبی یزدانی وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را {به سمت} معاون حقوقی، امور مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان ها منصوب کرد.

در بخشی اجتناب کرده اند این انتخاب وزیر آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال در اجرای پوشش های نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تمامی توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعدادهای این وزارتخانه ملاحظه ویژه داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تجربیات شخصی در چارچوب اصول بهره مند شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات در انجام وظایف بهینه.» سودآور باشید.

سه روز پیش علی جعفری مشاور وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل این وزارتخانه در توییتر شخصی نوشت: به اصل وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی تذکر دقیق امام جمعه شیروان در جاری پیگیری است. . یقیناً ارتکاب چنین خطایی کدام ممکن است موجب بدبینی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی جریان انقلابی نسبت به حکومت مردم تبدیل می شود، قطعاً بخشوده نخواهد شد.

امام جمعه شرفان با انتقاد اجتناب کرده اند رفتار نجات نیا معاون پارلمانی سابق وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در خصوص نوع پذیرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حاضر حدود ۸۰ میلیون تومانی اجتناب کرده اند ۲ خانم – استقبال کننده اجتناب کرده اند بازدید رستم قاسمی – اجتناب کرده اند وی دلیل خواست. آی تی. تأمین ۸۰ میلیون تومان بود.

نجات نیا اواسط مهرماه سال قبلی اجتناب کرده اند سوی وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی شناخته شده به عنوان مشاور مجلس منصوب شد.