انریکه مورا به تهران بازدید می تدریجیبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش مهر، رویترز در این زمان شنبه اجتناب کرده اند بازدید «انریکه مورا» هماهنگ کننده ecu مذاکرات وین به تهران خبر داد.

بر مقدمه این گزارش، انریکه ادعا به روز شنبه به تهران بازدید تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با علی باقری کنی، سرپرست گروه مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات وین دیدار تدریجی.

در همین جاری، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران پیشتر به المیادین ذکر شد: در مذاکرات وین به هماهنگی رسیدیم. لغو تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر تضمین {در این} زمینه برای تهران ضروری است. آمریکایی ها سعی داشتند با اشاره به امتیازات باقی مانده در مذاکرات مستقیماً با تهران گفتگو کنند.

وی افزود: مقامات بایدن باید چیزی بیش اجتناب کرده اند مذاکرات مستقیم نماد دهد. نشان دادن حسن نیت آمریکا تنها با لغو یکی اجتناب کرده اند تحریم های اعمال شده علیه ایران امکان پذیر {خواهد بود}.