انزوا به دلیل ۲ سال تعطیلی دانشکده/سال تحصیلی افزایش نمی یابدبه گزارش پایگاه خبری صراط، یوسف نوری وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش با ردیابی به استفاده از اجتناب کرده اند واحدهای آموزشی اجتناب کرده اند فردا یکشنبه ۱۴ فروردین ماه به تسنیم اظهار داشت: آنها هم کمک کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین پتانسیل ها نیز نمایندگی خوبی در ایجاد جامعه شاد داشت. . .

وی با ردیابی به اینکه آموزش دیجیتال تقویت می کند آموزش حضوری است، اظهار داشت: کلاس ها متعددی برای بازگشایی مدارس برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای اساسی اجباری اجتناب کرده اند جمله واکسیناسیون به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده وضعیت واکسیناسیون مدرسین در نوبت اول تا حد زیادی است. بیش اجتناب کرده اند ۹۰% را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوز دوم بیش اجتناب کرده اند ۷۵% را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین بیش از پنجاه% است.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش با ردیابی به اینکه وضعیت واکسیناسیون بیش اجتناب کرده اند ۸۰ نسبت نماد دهنده امنیت گروه است به آموزش داده شده است مسئولان بهداشتی، اظهار داشت: وضعیت واکسیناسیون داده ها آموزان در نوبت اول ۹۲ نسبت، دوز دوم ۸۰ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نوبت دوم ۸۰ نسبت {بوده است}. دوز ۸۰ نسبت دوز سوم گزارش نشده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوری شکسته نشده داد: {به دلیل} این شرایط مدارس وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیروز کانکس ها تعطیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما کنار هم قرار دادن کنار هم قرار دادن سازی گروه ها بودیم.

او اظهار داشت: «همکلاسی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین انعطاف‌پذیری دارند.» او با ردیابی به اینکه رفتار‌هایی در کل آموزش دیجیتال تحمیل شده است کدام ممکن است داده ها‌آموزان قابل دستیابی است در مدرسه مشکلاتی داشته باشند، مربوط به عدم امکان حضور دستی در مدرسه‌ها.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اظهار داشت: بازگشت داده ها‌آموزان به دانشکده ها باید در انتخاب باشد، برخی ملت ها طبق ادعا یونسکو شش ماه پس اجتناب کرده اند کرونا آموزش‌های حضوری را اجتناب کرده اند اوج گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون ۹۶ ملت آموزش حضوری دارند. ملت ها آموزش دیجیتال دارند.

نوری تصریح کرد: طبق ادعا گروه جهانی بهداشت اولین جایی کدام ممکن است بازگشایی تبدیل می شود مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال وضعیت تعطیلی مدارس است، این آموزش داده شده است به {این دلیل است} کدام ممکن است تعطیلی مدارس باعث انزوای داده ها آموزان تبدیل می شود، باید به داده ها آموزان آموزش دهیم کدام ممکن است در چنین شرایطی چگونه باید اقدام کنند. مراقب خودشان باشند.”

وی شکسته نشده داد: در شرایطی کدام ممکن است واکسیناسیون در ملت ما نسبت به سایر ملت ها تا حد زیادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین جزو اولین گروه های واکسینه شده هستند، باید {به سمت} بازگشایی سر خورد.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تصریح کرد: اجتناب کرده اند جامعه شاد برای پرکردن خلاءهای آموزشی استفاده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای داده ها آموزان بازمانده اجتناب کرده اند تحصیل به طور قابل توجهی در مقطع ابتدایی اعتباری فکر شده {است تا} مشکلات تحصیلی آنها برطرف شود.

نوری در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است افزایش خوب ماهه سال تحصیلی اجرا تبدیل می شود؟ وی اظهار داشت: افزایش سال تحصیلی در تعدادی از جای قوانین اجتناب کرده اند جمله مصوبات شورای برتر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کنار هم قرار دادن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اختیار تصمیم گیری زمان آموزش را به فرمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان ها داده است با این حال به طور معمول اگر وجود داشته باشد. اصلاح {در این} موضوع منوط به تذکر مجلس نمایندگان است.

وی شکسته نشده داد: {در این} شرایط ادامه دارد به حد اجباری برای افزایش اندازه سال تحصیلی نرسیده ایم به همین دلیل با امتحان شده مضاعف مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه ای شاد عقب ماندگی تحصیلی را جبران خواهیم کرد.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در خصوص ورزش های سرویس مدارس اظهار داشت: با توافق های {انجام شده} توسط مدارس با مسئولان ارائه دهندگان رسان مشکلی در ورزش ها {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر ملت نیاز همکاری سندیکای تاکسیرانی را ادعا کرد. با آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش.”

وی در خصوص توافق سرفصل دروس در امتحانات نوک سال اظهار داشت: ارزشیابی آخرین اجتناب کرده اند کل کتاب درسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً در مسیر درست حرکت کنید روال آموزشی تا نوک فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردیبهشت زمان تجزیه و تحلیل بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر مدرسین جایگزین دارند تا در زمان بقیه پوچی را پر کنید.”

نوری در خصوص ورزش مدارس ایرانی خارج اجتناب کرده اند ملت در خصوص کرونا اظهار داشت: مدارس ایرانی خارج اجتناب کرده اند ملت تابع مقررات کشورهاست.

وی اظهار داشت: من می خواهم به خانوار ها این حق را می دهم کدام ممکن است درگیر باشند، با این حال توافق های اجباری {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه پایش کرونا در اختیار مدیران مدارس است.