انواع این حیوانات ۳۰۰ میلیون ساله در ایران مرتفع استانواع خزندگان در ایران تقریبا هر سال همراه خود اختراع گونه های جدید افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انواع خزندگان شناسایی شده است در اروپا برابری می تنبل.