انواع شهرهای زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی ملت افزایش کشف شد/ ۲۴ شهر در ایالت زرشکی کرونا


به گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، بر مقدمه فینال {به روز} رسانی ها، انواع شهرهای دارای وضعیت زرشکی اجتناب کرده اند ۲۹ شهر به ۲۴ شهر کاهش کشف شد. علاوه بر این حدود ۸۰ سهم شهرهای ملت به رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی هستند.

رعایت اطلاعات بهداشتی در کنار همراه خود پایان دادن واکسیناسیون بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش دست ترین راه برای مقابله همراه خود CHD در هر موجی است.

بر این مقدمه در جاری حاضر ۲۴ شهر همراه خود رنگ زرشکی، ۶۸ شهر همراه خود رنگ نارنجی، ۳۰۶ شهر همراه خود رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ شهر به رنگ آبی هستند.

لیست درست رنگ های کرونا برای شهرهای ملت به رئوس مطالب زیر است: