اوتیسم اختلالی است کدام ممکن است اشخاص حقیقی بیشتری را خرس تاثیر مکان هابه گزارش شفاف، سمانه روزی ذکر شد: اختلال اوتیسم در ۲ بخش رفتاری در ارتباطات اجتماعی، رفتار، پیگیری ها یا ورزش های تکراری بروز می تدریجی؛ اجتناب کرده اند جمله علائم اشخاص حقیقی تحت تأثیر این اختلال عدم ارجاع به دیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای سطح، عدم در بحث کردن است. ، عدم ارتباط چشمی، سرگرم کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه ناگهانی، ترس های بی هدف، پاسخ های بی هدف، دلبستگی به مسائل.

به آگاه رئیس مراقبت‌های اجتماعی استان تهران، اختلال طیف اوتیسم بر مقدمه ارتباطات اجتماعی، رفتارهای محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکراری کدام ممکن است خواستن به حمایت دارند، خواستن به حمایت بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به حمایت فوق العاده بالا دارند، در سه مرحله دسته‌بندی می‌شوند.

وی ذکر شد: گروه مراقبت در جاری اجرای قالب غربالگری اوتیسم برای ارتقای استاندارد اقامت اشخاص حقیقی تحت تأثیر این اختلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تعیین کودکان تحت تأثیر اختلال طیف اوتیسم {است تا} در مواقعی کدام ممکن است ارائه دهندگان در اختیار آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه قرار خواهد گرفت مداخله تدریجی. {آگاه از} آن.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان