اولین پاسخ قطر به خروج روسیه اجتناب کرده اند جام جهانی ۲۰۲۲قطر به بردن روسیه اجتناب کرده اند جام جهانی ۲۰۲۲ توسط فیفا پاسخ آرم داد.