اولین کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار سال {به سمت} خوزستان در راه استبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش اهواز، اداره کل هواشناسی خوزستان اجتناب کرده اند وزش باد نسبتاً از حداکثر در نقشه های پیش یابی در روز پنجشنبه خبر داد کدام ممکن است در جنوب، جنوب غرب، غرب، وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجهی در شمال خوزستان موجب کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار خواهد بود.

با رفتن موج ضعیف اجتناب کرده اند روز پنجشنبه تا اواخر روز شنبه بر روی خوزستان، افزایش ابر، خفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف باران در ارتفاعات خوزستان در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست.

{در این} گزارش جدا از موج خلیج فارس کدام ممکن است روز پنجشنبه گفتن شد، گفتن شد کدام ممکن است طی ۲۴ ساعت قبلی، عمیدیه با ۳۸.۶ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزا ۶.۳ سطح سانتیگراد سردترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردترین مناطق خوزستان گزارش شده است. ، به همین ترتیب. .

بیشینه دمای هوای اهواز {در این} مدت ۳۷.۳ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمینه آن ۱۷.۲ سطح سانتیگراد است.