اکتسابی ۳ دوز واکسن شرط پذیرش در خوابگاه دانشکده شهرکرد است.


حمدالله مشتاقی در امروز در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در ماه کردستان در خصوص حضور در مدرسه های دانشکده تصدیق شد: گروه های حضوری دانشجویان اجتناب کرده اند فردا همزمان همراه خود در سرتاسر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرتاسر ملت در دانشکده دولتی شهرکرد تحریک کردن تبدیل می شود. {دستورالعمل ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط دانشکده علوم پزشکی در مدرسه های درس، خوابگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایشگاه های دانشکده رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت تبدیل می شود.

معاون آموزشی دانشکده دولتی شهرکرد افزود: دانشجویان {برای ثبت نام}، دریافت پذیرش در گروه، استفاده اجتناب کرده اند مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شرکت ها آموزشی باید عکس مقوا واکسن شخصی را به در کنار سایر مدارک دانشکده کشتی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت اکتسابی ۳ نوبت واکسن، شرکت ها می توانند اجتناب کرده اند خوابگاه استفاده کنند. استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی ۲ دوز واکسن این شرایط استفاده اجتناب کرده اند شرکت ها دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه است.

مشتاقی در شکسته نشده همراه خود دقیق اینکه در هر کالج چیدمان صندلی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های اجباری در هر کالج را سرپرست مسکن مدیریت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر گروه ۶ نفره ۴ دانشمند گفتن کرد. همراه خود این جاری، در جاری حاضر برای {افرادی که} ۳ دوز اجتناب کرده اند واکسن اکتسابی کرده اند، امکان استفاده ۱۰۰ سهم اجتناب کرده اند مسکن موجود است.

وی همراه خود دقیق اینکه اجتناب کرده اند سال تحصیلی آموزشی در خارج اجتناب کرده اند ملت استفاده تبدیل می شود، افزود: تشکیل گروه های زیر ۳۰ نفر مشکلی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده گروه های بالای ۳۰ نفر {به دقت} در نظر گرفته شده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه ها اجتناب کرده اند ۲۰ فروردین تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا برگزار تبدیل می شود. گروه های اضافی برای او یا او {خواهد بود}.”

مشتاقی در خاتمه اظهار داشت: گروه های ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایشگاهی اجتناب کرده اند سال قبلی به صورت حضوری همراه خود رعایت تمامی پروتکل ها برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون ساده موضوع های آموزشی ممنوع بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ابلاغ دستورالعمل جدید دانشکده هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. دارو.” علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان

انتهای پیام/۶۸۰۳۶
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید