ایمنی ۷۰۰ هزار کارمند ساختمانی طی ۲ سال بلند مدت تامین ممکن است


به گزارش خبرگزاری فارس، حسن شجاعی رئیس کمیسیون دستور ۹۰ مجلس نوشت: {همه ما} مدیون کارمندان گران قیمت ایران هستیم. همراه خود رای گیری بلافاصله مجلس انقلاب، مقامات باید ظرف ۲ سال تمام کارمندان ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان فصلی را تامین می کرد.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ذکر شد: نمایندگان در ساختار اصلاح قوانین بیمه کارمندان ۷۰۰ هزار کارمند ساختمانی منتظر بیمه را تصویب کردند کدام ممکن است توسط تامین اجتماعی بیمه می شوند. تامین پولی در ۲ سال بلند مدت

به آموزش داده شده است رئیس کمیته اجتماعی، دارایی ها محافظت بیمه کارمندان اجتناب کرده اند محل مسائل مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز کدام ممکن است به ۱ به همان اندازه ۱۵ نسبت مساحت مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز متکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صندوق تامین اجتماعی وصول شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرف ۲ سال تمام مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازها تامین شد. کار ترکیبی آوری شد. بیمه کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان فصلی.
انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید