اینفوگرافیک / ویروس سرخک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم آنسرخک منصفانه عفونت تنفسی است. علائم ویروس سرخک برای ادغام کردن تب، سرفه خشک، آبریزش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لک در نیمه های مختلف هیکل است. سرخک اجتناب کرده اند طریق تنفس منتقل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده مسری است.