این رفتار های خطرناک دندان های خواهید کرد را زرد می تدریجیدر تأثیر سیگار کشیدن، رنگ دندان های شخص گام به گام اصلاح می تدریجی. {این رنگ} {به دلیل} تأثیر چرخ دنده شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سموم سیگارهایی است کدام ممکن است روی درجه دندان قرار می گیرند.