بازدید ۲۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند سدهای خراسان شمالی / تنها ۳۴ نسبت اجتناب کرده اند کل مخازن سدهای استان آب دارند.


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی پایگاه {اطلاع رسانی} نمایندگی آب جهان ای خراسان شمالی، وی ذکر شد: در ۵ روز اول ماه جاری حدود ۲ هزار نفر اجتناب کرده اند ۲ سد مهم استان بازدید کردند.

به رویداد دوم وردان روز جهانی آب همراه خود هدف {اطلاع رسانی} به اعضای خانواده اجتناب کرده اند نحوه تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دارایی ها آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها مهم این دارایی ها در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این راه اندازی شد کمیت ذخایر سدها در در سال های جدیدترین بازدید عموم اجتناب کرده اند سد شیرین، گفتن شد کدام ممکن است دره در شهرهای منه، اسمولگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سد برزو شهرستان ۲ کلانتری اجتناب کرده اند اول به همان اندازه پنجم وروردن ۱۴۰۱ به مدت ۵ روز برای عموم آزاد است.

اجتناب کرده اند این انواع منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۷ نفر در زمان مذکور اجتناب کرده اند سد شیرین دره شهرستان مانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سملگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی اجتناب کرده اند سد برزو شیروان بازدید کردند.

کمیت ذخایر آب سدهای استانداری نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط حال به طور معمولی حدود ۳۴ نسبت اجتناب کرده اند کل مخازن سدهای استان موجود است.

کمیت ذخیره آب سد شیرین دره در شرایط حال حدود ۳۹ میلیون مترمکعب است ضمن اینکه مخزن این سد قابلیت ذخیره بیش اجتناب کرده اند ۶۰ میلیون مترمکعب آب را دارد.

بر این ایده کمیت آب ذخیره شده است در مخزن سد برزو شیروان در شرایط حال ۲۰ میلیون مترمکعب است در حالی کدام ممکن است قابلیت ذخیره آب در مخزن این سد ۹۲ میلیون مترمکعب است.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید