باند غول پیکر تبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد در فوتبال را نابود کنیداین باند برای ادغام کردن انواع اجتناب کرده اند داورانی بود کدام ممکن است نگاه به گذشته اجتناب کرده اند فوتبال ریختن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری نهادهای امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی دستگیر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده آنها برای اطمینان از اصولاً به مراجع قضایی ارجاع تبدیل می شود.