برای منطقه های پرطرفدار راهی جز نمایندگی در کنکور {وجود ندارد}


به گزارش شفاف، زلوی گل وزیر علوم ذکر شد: همراه خود ملاحظه به تقاضای بیش از حد برای منطقه های خاص، کنکور لغو نمی شود.

او می گوید برای ۸۵ نسبت منطقه های کارشناسی امکان استعفا اجتناب کرده اند کنکور هر دو استفاده اجتناب کرده اند داده ها تحصیلی موجود است با این حال برای منطقه های پرطرفدار راهی جز نمایندگی در کنکور {وجود ندارد}.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان