برج میلاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی فردا به رویداد گرامیداشت پایین به مدت خوب ساعت تعطیل است


به گزارش خبرگزاری فارس، در آخرین شنبه ماه مارس، میلیون‌ها نفر {در سراسر} جهان چراغ‌های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی وسایل الکترونیکی شخصی را خاموش می‌کنند به همان اندازه دستی دوست‌دار زمین بدهند.

شهر تهران اجتناب کرده اند ۸ همراه خود انقراض قطعات مهم شهری معادل برج میلاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر قطعات مهم اجتناب کرده اند سه جهان به همان اندازه مناسبت در سراسر جهان ساعت پایین کدام ممکن است در فینال شنبه ماه مارس هر سال به مدت خوب ساعت {در سراسر} جهان ساعت ۲ برگزار تبدیل می شود. :۰۰ به وقت بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ساعت ۳:۳ شکسته نشده دارد.

ساعت پایین خوب مناسبت جهانی است کدام ممکن است توسط صندوق جهانی شخصیت برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی آن خانوار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب‌وکارها چراغ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فراهم می کند {الکتریکی} بی معنی را به مدت خوب ساعت دانستن درباره تأثیرات تنظیمات آب و هوای محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به یادآوری استفاده درست اجتناب کرده اند جهان خاموش می‌کنند. قدرت.

ساعت پایین رویدادی است کدام ممکن است همراه خود خوب مفهوم آسان تحریک کردن شد، اولین بار توسط Sydney Morning Herald در سال ۲۰۰۷ گزارش شد کدام ممکن است در آن ۲.۲ میلیون نفر اجتناب کرده اند ساکنان سیدنی چراغ های بی معنی را خاموش کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند اینکه سیدنی این {اتفاق افتاد}، متعدد اجتناب کرده اند شهرهای تولید دیگری {در سراسر} جهان موافقت کردند. مناسبت این اقدام نمادین بهانه ای است برای جلب ملاحظه افراد جهان به وضعیت اطراف زیست، آموزش جوامع بومی، کاشت درخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب ملاحظه افسران سیاسی به رویدادهای این مناسبت.

در ایران این مراسم اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۰ در تهران همراه خود خاموشی چراغ های برج میلاد برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۹۱ جدا از برج میلاد، برج آزادی تهران، پل اصفهان، پل سفید اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشت، شهرهای معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمانی بیشتری نیز به این جنبش پیوستند. شهرداری. ساعت مربع نیز {در این} مراسم چراغ های شخصی را خاموش کرد.

برای آن گزارش؛ همراه خود ملاحظه به اهمیت جلب مشارکت از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اعلان کلی نسبت به گرمایش پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم الهام بخش ساکنان به کاهش بلعیدن قدرت، موضوع به شهرداری های جهان گزارش شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این این سیستم در ساختار جشن نوروزی محلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات زیست محیطی همراه خود محوریت بی نظیر موضوع خاموش کردن آفتاب قطعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص های مهم جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای شهری همراه خود پتانسیل، در قالب مناسبت ساعت پایین در گذشته تاریخی ۶ فروردین ۱۳۹۱ هجری شمسی، ۶ فروردین ۱۴۰۱ در اصل کار قرار گرفته است.

ساعت پایین ۱۴۰۱ در روز شنبه، ۲۶ آوریل، مصادف همراه خود ۲۶ مارس، اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ به همان اندازه ۲۱:۳۰ به وقت بومی {در سراسر} جهان برگزار تبدیل می شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید