بروزترین tp-date قالب رنگ برای شهرهای ملتبه گزارش شفاف، وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت فینال رنگ بندی شهرهای ملت را گفتن کرد کدام ممکن است به رئوس مطالب زیر است:

بر ایده فینال {به روز} رسانی ها، انواع شهرهای دارای وضعیت صورتی اجتناب کرده اند ۲۴ به ۳۶ شهر مرتفع است. انواع شهرهای دارای وضعیت آب نیز از پنجاه شهر به ۵۸ شهر رسیده است. رعایت سبک های مفید در کنار همراه خود پایان دادن واکسیناسیون بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه برای مقابله همراه خود CHD در هر موجی است.

در جاری حاضر ۳۶ شهر همراه خود رنگ صورتی، ۵۹ شهر همراه خود رنگ نارنجی، ۲۹۵ شهر همراه خود رنگ زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ شهر به رنگ آبی هستند.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان