بهترین موسسه مالی آمریکایی {به دلیل} فاجعه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین منصفانه میلیارد دلار ضرر می تدریجی


جیمی دیمون، سرپرست مسئله جی پی مورگان، بهترین موسسه مالی آمریکا اجتناب کرده اند تذکر دارایی، ذکر شد کدام ممکن است این موسسه مالی قابل دستیابی است {به دلیل} نبرد ارتش بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین همراه خود فاجعه مواجه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان آن حدود منصفانه میلیارد دلار برآورد شده است.

او در نامه سالانه شخصی به سهامداران، نیازمند توسعه حضور ارتش آمریکا در اروپا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند طرحی برای تضمین ایمنی قدرت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش شد.

سرپرست مسئله بهترین موسسه مالی آمریکایی در نامه شخصی نسبت به پیامدهای ثانویه نبرد ارتش روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین بر نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ها ابراز اولویت کرده است.

بعد از همه در هفته های فعلی برخی موسسه مالی های تولید دیگری نیز {به دلیل} فاجعه نبرد ارتش روسیه همراه خود اوکراین اجتناب کرده اند ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان خبر داده اند، با این حال جی پی مورگان باقی مانده است به این موضوع به تفصیل معامله با نکرده است.

دیمون ذکر شد: “آمریکا باید برای تحریک کردن نبرد در اوکراین همراه خود مجازات ها غیرقابل پیش سوراخ بینی کنار هم قرار دادن شود.” ما باید خودمان را برای بدترین ها کنار هم قرار دادن کنیم، با این حال به بهتر از ها امیدوار باشیم.

دیمون علاوه بر این به روابط چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است آمریکا باید در چرخه در دسترس بودن {تجدید نظر} تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت هایی را برای بسیاری که در موجود در آمریکا هر دو متحدانش هستند اعمال تدریجی.

وی اجتناب کرده اند مقامات آمریکا خواست به توافقنامه خرید و فروش آزاد شراکت ترانس پاسیفیک بپیوندد.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول سریع دهید