بهره مندی ۷۷ هزار مسافر نوروزی اجتناب کرده اند ارائه دهندگان هلال احمر خراسان جنوبی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بیرجند، «محمدرضا رضایی» مدیرعامل گروه هلال احمر خراسان جنوبی صبح درست در این لحظه در مخلوط خبرنگاران همراه خود ردیابی به اجرای قالب نوروزی ۲۰ روزه در استان تصدیق شد: اجتناب کرده اند ارائه دهندگان شخصی بهره مند شدند. .

وی همراه خود دقیق اینکه ۹ سطح ملایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ اکیپ سیار اجتناب کرده اند بچه ها هلال احمر {در این} قالب سرزنده هستند، اظهار داشت: {در این} مدت همراه خود مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ۴۰۲ نفر در روز انواع ۳۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۶ مسافر نوروزی اجتناب کرده اند ارائه دهندگان امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت بازدید می کنند. ایستگاه های (دانش کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل پرخطر) مورد استفاده.

مدیرعامل گروه هلال احمر خراسان جنوبی همراه خود ردیابی به دعوت اجتناب کرده اند ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۹ مسافر مراقبت از بنای یادمان «رفیق مبارکمان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «چلچراغ پسرانه» اجتناب کرده اند ابتدای اجرای این قالب، اظهار داشت: استان خراسان جنوبی همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰۰ نمایندگی کننده رتبه دوم اجتناب کرده اند تذکر مشارکت {در سراسر} ملت.

رضایی اظهار داشت: در راستای اجرای قالب ارائه دهندگان بشردوستانه به مسافران نوروزی ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۵ کودک اجتناب کرده اند ارائه دهندگان فضایی دوستدار کودک بهره مند شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۶ نفر نیز به خیمه های نماز مراجعه کردند.

وی یکپارچه داد: {در این} مدت به ۵۲۶ نفر اجتناب کرده اند بچه ها آموزش کمک های اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنجش فشار خون برای مسافران حاضر شد.

مدیرعامل گروه هلال احمر خراسان جنوبی همراه خود دقیق اینکه تاکنون ۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۸ نفر اجتناب کرده اند مسافران نوروزی به محل قرارگیری های ایمن (باکلاس، توریستی، اوقات فراغت، ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایی) هدایت شدند، اظهار کرد:

رضایی همراه خود ردیابی به مشارکت سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۹ نفر در قالب رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند این قالب، اظهار داشت: ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۶ نفر در زمینه استعداد های ترافیکی آموزش های اجباری را دیده اند.

ختم نامه / ۳۶۳۵ / ب
این را برای صفحه اول اصرار دهید