به دورترین ستاره هابل ملاحظه کنید


ناسا گزارش می دهد کدام ممکن است تلسکوپ فضایی هابل دورترین ستاره رصد شده را تعیین کرده است.

ستاره شناسان عنوان این ستاره را ارندل گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲.۹ میلیارد سال نوری اجتناب کرده اند پایین فضا دارد.

این اختراع عالی جهش عظیم فراتر اجتناب کرده اند رکورد زودتر تلسکوپ فضایی هابل است کدام ممکن است در سال ۲۰۱۸ سودآور به اختراع ستاره ای در فضا ۴ میلیارد سال نوری اجتناب کرده اند پایین شد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید