{به روز} رسانی | مهاجری: بغض زیادی در گلوی نفت بود/ ما مزد زحماتمان را گرفتیم


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اصفهان، محمدرضا مهاجری در نشست خبری پس اجتناب کرده اند پیروزی منصفانه بر صفر خدمه نفت مسجد سلیمان مقابل ذوب آهن، تصدیق شد: به گیمرها تخلیه نباشید می گویم. همانطور که صحبت می کنیم یکی اجتناب کرده اند معدود روزهایی بود کدام ممکن است خوشحال از همکاری همراه خود این گروه را داشتم. همانطور که صحبت می کنیم کودک ها مزد زحماتشان را گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی گیمرها در نهایت مسابقه حتی جرات قدم زدن نداشتند. همانطور که صحبت می کنیم آنقدر بغض در گلوی نفتی بود کدام ممکن است منفجر شده بود، با این حال هیچ عامل برای ما تمام نشد کدام ممکن است همراه خود شبیه به حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدردی ورودی آمدیم.

مداوم…
این را برای صفحه اول سریع دهید