بیش اجتناب کرده اند ۱۵۴ هزار مسافر نوروزی اجتناب کرده اند مرزهای آذربایجان غربی تردد می کنند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند ارومیه، فروغ فاریابی معاون بار اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی آذربایجان غربی روز سه شنبه در مخلوط خبرنگاران گفت: خروج مسافر نوروزی اجتناب کرده اند مرز ارائه دهنده خدمات به گزارش رسید. اجتناب کرده اند ۶۳۰۰۰ نفری کدام ممکن است مردد هستند.

وی یکپارچه داد: آمار تردد مسافران اجتناب کرده اند گذرگاه مرزی الرازی حدود ۵۳ هزار نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه مرزی تمرشین ۲۲ هزار نفر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بیشترین تردد مسافران نوروزی به همین ترتیب در رتبه دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم قرار داشتند.

فاریابی خاص شد: گذرگاه مرزی سرو همراه خود گزارش عنوان ۱۶ هزار نفر در رتبه چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی تردد اجتناب کرده اند ایستگاه مرزی پلدشت انجام تبدیل می شود.

به گزارش فارس، جمهوری اسلامی ایران یکی اجتناب کرده اند کشورهایی است کدام ممکن است همراه خود اکثر ملت ها مرز مشترک دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود متنوع اجتناب کرده اند کشورهای آسیایی، ecu، قفقازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی اجتناب کرده اند طریق اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین هم مرز است.

اجتناب کرده اند جمله استان هایی کدام ممکن است سهم زیادی در مرزهای ایران همراه خود سایر ملت ها به طور قابل توجهی در مرزهای زمینی دارد، آذربایجان غربی است کدام ممکن است در ۹۶۷ کیلومتری مرزهای ایران همراه خود کشورهای عراق، ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخجوان قرار دارد.

حدود ۲۵۲ کیلومتر اجتناب کرده اند مرز همراه خود شمال عراق در شهرستان های سردشت، پیرانشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشنویه، ۵۶۶ کیلومتر اجتناب کرده اند مرز ترکیه در شهرستان های اشنو، ارومیه، سلماس، خوی، چیلدران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۹ کیلومتر اجتناب کرده اند مرز همراه خود نخجوان شکاف دارد. جمهوری خودمختار ماکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بولدشت این استان را به یکی اجتناب کرده اند مرزی ترین استان های ملت تغییر کرده است.

{در این} مرز طویل، ۵ پایانه ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج کالاهای تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافری برای ادغام کردن ارائه دهنده خدمات سرو ارومیه، رازی خوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماکو در مرز ترکیه، صنم بلاغی پلدشت در مرز نخجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرچین پیرانشهر در مرز ترکیه تحمیل شد. مرز. مرز شمالی عراق

ts/
این را برای صفحه اول سریع دهید