بی نظیر: در بازدید امیر قطر به تهران گزینه ها مهمی متعهد شدن ممکن استرئیس جمهور همراه خود ردیابی به بازدید آتی امیر قطر به تهران در بلند مدت نزدیک ذکر شد: {در این} بازدید گزینه ها اساسی در راستای بهبود اصولاً روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های ۲ ملت در زمینه های مختلف متعهد شدن ممکن است.