تخلیه کتاب اجتناب کرده اند پیگیری ها مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انواع خوانندگان


به گزارش شفاف، سرپرست مسئله انتشارات هزاره ققنوس اظهار داشت: تنظیم عناوین چاپ شده شده در سال بلند مدت به عواملی قابل مقایسه با تحریم ها، شرایط مالی، امور زیبایی شناختی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولیان زیبایی شناختی متکی است.

رضا حاجی آبادی می گوید: باید امتحان شده کنیم مردمان شخصی را {به سمت} کتابخوانی سوق دهیم. برای این کار کتابی اجتناب کرده اند دغدغه های آنها چاپ شده کنید. وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی هم در مقابل انجام کارهای همان قدیمی همین کار را بکند. صنعت نشر ما در جاری حاضر در شرایط بحرانی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مواقع بحرانی باید هنری باشیم.

همه اینها انگشت به انگشت هم داد به همان اندازه وضعیتی نامناسب در صنعت نشر تحمیل شود. متأسفانه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی در میل اول مردمان نیست. این به ۱ رفتار تغییر شده است. مدارس اولین جایی هستند کدام ممکن است {به دلیل} آلودگی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری عروق کرونر روده ها تعطیل می شوند از می خواهیم اجتناب کرده اند فرزندان شخصی مراقبت کنیم. تکنیک بررسی در ملت ما باید تنظیم تدریجی. اینها اظهارات سرپرست مسئله انتشارات هزار ققنوس است.

به آگاه وی، اگر بخواهیم مردمان را به شبیه به سبک استاندارد کتاب بخوانیم، مشکلی رفع نمی شود. هر کاری کدام ممکن است برای کتابخوانی {انجام شده} است، اجتناب کرده اند جمله حمایت برخی ناشران هر دو شبه دولتی ها، روشی است کدام ممکن است ما انجام داده ایم، به گونه ای غیر اجتناب کرده اند قبلی کدام ممکن است ممکن است در بررسی مردمان تاثیرگذار باشد.

کتاب برای افراد در میل نیست. این سیستم های زیبایی شناختی میان مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت در بخش سنت، نظارت بر سرمایه گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی توضیحات حضور در هدف هر دو نرسیدن به آن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم وضعیت نشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی اشخاص حقیقی.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان