تدابیر از حداکثر امنیتی در مسابقات فرمول ۱ در جده


به گزارش خبرگزاری فارس، همراه خود وجود حمله ها یمنی ها به عربستان، نمایندگی موتورسواری عربستان ادعا کرد مسابقه جایزه عظیم جده فردا یکشنبه ساعت ۲۰ بر ایده این سیستم ادعا شده زودتر برگزار تبدیل می شود.

عصر قبلی در ۲۰ کیلومتری پیست مسابقه فرمول ۱ انفجارهایی رخ داد کدام ممکن است آگاه تبدیل می شود مسئله آن یمن {بوده است}. طبق ادعا کمیته برگزاری مسابقات، تمامی تدابیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدابیر از حداکثر امنیتی اجتناب کرده اند در گذشته برای نمایندگی کنندگان فکر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات طبق روال همیشگی برگزار می تواند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در شرایطی است کدام ممکن است مسابقه فرمول ۱ در جده پس اجتناب کرده اند حمله ها یمنی ها به برخی اجتناب کرده اند قدرت عربستان در سایه ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم انعقاد قرارداد بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند مونتاژ مسئولان این نمایندگی جهانی خودروسازی به رای گذاشته شد. . فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمول منصفانه

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید