ترفند غیرمعمول ۲ خواهر در بازار ماشین خارجی
زن پس اجتناب کرده اند ترخیص خودرو، آن را به تماس گرفتن خواهرش سوئیچ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خودرو را به عکس فروخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند را بی پایان منتقل کرد.