تشکیل کارگروه حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های نخبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان در گروه بازرسی کل ملت


ذبیح الله خدیان در نشست همراه خود اعضای شورای راهبردی اجرای مارک ۱۴۰۱ در گروه بازرسی بر استفاده اجتناب کرده اند همه توانمندی های این گروه برای حمایت اجتناب کرده اند ساخت اطلاعات بنیان تاکید کرد.

رئیس گروه بازرسی کل ملت همراه خود ردیابی به بیانات رئیس معظم انقلاب در اولین روز سال ۱۴۰۱ شمسی مبنی بر اینکه تنها راه حضور در انبساط مالی حرکت {به سمت} اقتصاد اطلاعات بنیان است، اظهار داشت: اجتناب کرده اند تشکیل کارگروه حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان نخبه در گروه بازرسی کل ملت همراه خود توافق معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی نخبگان ملت خبر داد.

وی نقشه راه گروه بازرسی برای اجرای منویات مقام معظم مدیریت در خصوص مانترا سال را «ساخت» عنوان کرد. «اطلاعات، تحمیل حرفه» سریع در قالب خوب بولتن برای نمایندگان مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسان کشتی می‌شود کدام ممکن است نماد‌دهنده فهرست وظایف تجهیزات‌ها در حمایت اجتناب کرده اند بنگاه‌های اطلاعات‌بنیان توسط گروه بازرسی کل ملت است.

خدیان، مشاور سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی محل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساخت سراسری به گروه بازرسی اصل داد به همان اندازه الگوی هایی اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها پیش روی نمایندگی های اطلاعات بنیان حاضر تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: گروه به همان اندازه تعمیر مشکلات برجام سطوح نظارتی را دنبال خواهد کرد. این نمایندگی ها رفع تبدیل می شود. انصافاً رفع شد.