تمایز آمار واکسن های وارداتیهمراه خود گفتن واردات واکسن کرونا حدود ۷۰۰ هزار دوز در آمار درمورد به واکسن استرازنکا تمایز موجود است.