جسد خانم ۹ ساله غرق شده پس اجتناب کرده اند ۴ روز اختراع شدجست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوهای نیروی کار های امدادی به همان اندازه پیدا شدن جسد کودک ۵ ساله غرق شده یکپارچه می تواند داشته باشد.